การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ มานพฟาร์ม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี


[2023-03-31] กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 25.. [2023-03-31] โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างความ.. [2023-03-31] การปล่อยปูทะเล จำนวน 50,000 ตัว ในแม่น้ำตากใบ.. [2023-03-31] คุณภาพน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติ.. [2023-03-07] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสร่วมกับชาวประมงชุมชนปาตาตีมอ จังหวั.. [2023-03-07] สำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนล้อมจับ ในพื้นที่ อำเภอสายบุ.. [2023-03-07] สำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ในพื้นที่อำเภอตา.. [2023-03-07] ข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอตากใบ และอำเ.. [2023-03-07] สภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัต.. [2023-03-07] การสำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังจากการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตา.. อ่านทั้งหมด 

การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ มานพฟาร์ม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง