การฝึกภาคปฏิบัติแก่ผู้อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จากด่านตรวจประมงนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส


[2023-03-31] กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 25.. [2023-03-31] โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างความ.. [2023-03-31] การปล่อยปูทะเล จำนวน 50,000 ตัว ในแม่น้ำตากใบ.. [2023-03-31] คุณภาพน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติ.. [2023-03-07] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสร่วมกับชาวประมงชุมชนปาตาตีมอ จังหวั.. [2023-03-07] สำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนล้อมจับ ในพื้นที่ อำเภอสายบุ.. [2023-03-07] สำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ในพื้นที่อำเภอตา.. [2023-03-07] ข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอตากใบ และอำเ.. [2023-03-07] สภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัต.. [2023-03-07] การสำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังจากการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตา.. อ่านทั้งหมด 

การฝึกภาคปฏิบัติแก่ผู้อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จากด่านตรวจประมงนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ