ประวัติศูนย์ฯ

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564.. [2021-09-10 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 62/2564.. [2021-09-10 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาค.. [2021-09-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564.. [2021-09-04 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 61/2564.. [2021-09-03 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-08-31 ] แหล่งน้ำที่ทำกองฟางปุ๋ยหมัก ปี พ.ศ. 2564.. [2021-08-26 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 58/2564.. [2021-08-25 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 57/2564.. [2021-08-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 56/2564.. [2021-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ประวัติศูนย์ฯ 

 เผยเเพร่: 2021-08-14  |  อ่าน: 3,547 ครั้ง

 

      สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 17 กิโลเมตรเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2522 โดยเจียดจ่ายงบประมาณจากงานบูรณะแหล่งน้ำมาก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์ปลาและคันดิน มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ประกอบด้วย

บ่อดินขนาด 6.5 ไร่ จำนวน 1 บ่อ บ่อขนาด 2 ไร่ จำนวน 15 บ่อ และขนาด 1 ไร่ จำนวน 7 บ่อเดิมใช้ชื่อว่า “หน่วยผลิตพันธุ์ปลาหนองหลวง” อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ในการผลิตพันธุ์ปลา เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ.2527 กรมประมง ได้ยกฐานะให้เป็น  “สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงราย"  สถานีฯ ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ.2539 โดยเงินกู้โครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กเพื่อการประมง  และปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2531 และดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายโดยลุล่วงไปได้ด้วยดี และในปีพ.ศ 2554 ได้ยกฐานะเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ยกฐานะเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ได้ยกฐานะให้เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย จนปัจจุบัน และมีสิ่งก่อสร้าง คือ อาคารที่ทำการ โรงเพาะฟัก โรงสูบน้ำ โรงเก็บรถ โรงเก็บอาหารปลา โรงเก็บน้ำมัน อาคารพัสดุ อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักเจ้าหน้าที่-คนงาน บ่อดิน บ่อซีเมนต์ โรงกรองน้ำ บ่อซีเมนต์กรองน้ำ บ่อน้ำบาดาล