ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ฉบับที่ 4/2566


ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ฉบับที่ 4/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม” รุ่นที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 และมอบหนังสือรับรองระยะปรับเปลี่ยนการเข้าสู่มาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์เข้าร่วม จำนวน 100 คน         

          โดยมี นางกฤษณา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง นายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายกิตติพัทธ์ แก้วใส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) นายเศกสรร ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ และร่วมคณะเดินทางเยี่ยมชมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ของเกษตรกรในโครงการ