ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 13/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 13/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อปล่อยทำบุญ รายละ 1 ถุงๆ ละ 99 ตัว วันละ 20 ราย ตามโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565