การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

อ่านทั้งหมด 

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 

 เผยเเพร่: 2021-03-14  |  อ่าน: 359 ครั้ง

 

“ผู้ทำการประมง” หมายความว่า ผู้ซึ่งค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำ หรือการกระทำใด ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ในลักษณะของผู้ทำการประมงพาณิชย์ ผู้ทำ การประมงพื้นบ้าน หรือ ผู้ทำการประมงน้ำจืด จะใช้เรือประมงหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการประกอบการโดยอิสระ ประกอบการร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่กันทำ หรือการเป็นลูกจ้าง

อายุบัตรประจำตัวผู้ทำการประมง มีกำหนดหกปี นับจากวันออกบัตร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเเบียน ผู้ทำการประมง พ.ศ. 2561

แบบคำขอการขึ้นทะเบียนกับประมง

ทบ.3-1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำกำรประมง กดเพื่อโหลด

ทบ. 3-2 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรขึ้นทะเบียนผู้ทำกำรประมง กดเพื่อโหลด

ทบ. 3-3 แบบคำขอต่ออำยุทะเบียนผู้ทำกำรประมง กดเพื่อโหลด

ทบ 3-4 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ทำกำรประมงทดแทนบัตรเดิม กดเพื่อโหลด

ทบ 3-5 แบบคำขอยกเลิกทะเบียนผู้ทำกำรประมง กดเพื่อโหลด

บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบคาขอขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง กดเพื่อโหลด (ออกให้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน)

หนังสือรับรองสำหรับผู้ทำการประมง กดเพื่อโหลด (ออกให้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน)

การออกหนังสือรับรองผู้ทำการประมง (แบบใช้เรือและไม่ใช้เรือ) กดเพื่อโหลด

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก /สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์  037-311-024

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (เปิดบริการวันหยุด แต่ให้โทรนัดกับเจ้าหน้าที่ก่อน) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:00 น.