มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน.. [2020-07-09 ] ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. [2020-07-09 ] วาฬบรูด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า.. [2020-07-09 ] ไฟเกษตรคืออะไร.. [2020-07-09 ] การเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด.. [2020-06-17 ] ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์.. [2020-06-17 ] มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Pract.. [2020-06-17 ] เรื่องการลอกคราบของกุ้ง โดย ดร.กนกวรรณ แสนสุวรรณ.. [2020-06-17 ] ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB (Central LAB) LAB ของรัฐบาลไทย.. [2020-06-17 ] ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่า.. [2020-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี 

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |  อ่าน: 411 ครั้ง

 

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หมายถึง
มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดีและผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย (Food Safety) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly) คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนด
คุณสมบัติเกษตรกร
1. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ หรือใช้เอกสารปลอมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฉบับนี้
2.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตรวจสอบ เพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งที่อ้างว่าได้ออกตามระเบียบฉบับนี้
3. เป็นผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมง
สถานที่ในการยื่นคำขอฯ
สำนักงานประมงจังหวัด หรือ ศูนย์/สถานีสังกัดกรมประมง ในท้องที่ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำตั้งอยู่
เอกสารหลักฐาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 90 วัน นับจากวันออกหนังสือ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.ใบคำขอรับการรับรอง
3. สำเนาเอกสารทะเบียนฟาร์ม/สถานประกอบการ
4.แผนที่ระบุสถานที่ตั้งและดำเนินการฟาร์มเลี้ยงหรือโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ
5.แผนผังฟาร์ม/สถานประกอบการ
6.รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ปัจจุบัน
7. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอและดำเนินการแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง