การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน.. [2020-07-09 ] ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. [2020-07-09 ] วาฬบรูด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า.. [2020-07-09 ] ไฟเกษตรคืออะไร.. [2020-07-09 ] การเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด.. [2020-06-17 ] ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์.. [2020-06-17 ] มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Pract.. [2020-06-17 ] เรื่องการลอกคราบของกุ้ง โดย ดร.กนกวรรณ แสนสุวรรณ.. [2020-06-17 ] ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB (Central LAB) LAB ของรัฐบาลไทย.. [2020-06-17 ] ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่า.. [2020-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |  อ่าน: 233 ครั้ง

 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

หลักเกณฑ์

1. ผู้ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง (ทบ.1) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556

2. อายุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เงื่อนไข

1.ในกรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานเอกสารที่ยื่นมา เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้

2.กรณีการมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน

3.กรณียื่นเอกสารหลักฐานประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่ายังไม่ได้รับเอกสารคำขอจนกว่าเอกสารประกอบคำขอจะถูกต้องครบถ้วน

4.กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ

5.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

6.สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

สำนักงานประมงจังหวัด / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันทำการ

1.การตรวจสอบเอกสาร

1. เกษตรกรยื่นคำขอตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (แบบ ทบ.1-1) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

2.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอและและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความและเอกสารหลักฐาน

3.เจ้าหน้าที่ออกใบนัดหมายการรับบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ผู้ยื่นคำขอ

กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เกษตรกรผู้ยื่นคำขอปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 1 วันทำการ

ระยะเวลา 1 วันทำการ

2.การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำพื้นที่นัดหมายเกษตรกร และเข้าตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร

หากเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามที่นัดหมาย หรือกรณีอื่นใดที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบฟาร์มได้ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่นัดหมาย จะถือว่าไม่ประสงค์ยื่นคำขอ

ระยะเวลา 5 วันทำการ

3.การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำพื้นที่สรุปรายงานผลการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบไปยังหน่วยงานที่รับคำขอ

ระยะเวลา 2 วันทำการ

4.การพิจารณา

1.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสาร และตรวจพิจารณาคำขอ และเอกสารหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง 2.เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารคำขอและผลการตรวจสอบฟาร์มให้ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน

กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ มิให้รับขึ้นทะเบียน และให้ส่งคืนไปยังผู้ยื่นคำขอเพื่อแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนพร้อมเหตุผลให้เกษตรกรทราบภายใน 5 วันทำการ

ระยะเวลา 2 วันทำการ

5.การพิจารณา

ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน

เมื่อผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ระยะเวลา 1 วันทำการ

6.การพิจารณา

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกรายชื่อและข้อมูลของเกษตรกรลงในระบบฐานข้อมูลของกรมประมง 2. เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอำนาจ เพื่อพิจารณาลงนามในบัตรประจำตัวเกษตรกร

ระยะเวลา 3 วันทำการ

7.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัวเกษตรกร

ระยะเวลา 1 วันทำการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

2.หนังสือรับรองนิติบุคคล ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 1.กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 2.ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีเป็นนิติบุคคล

4.หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ

5.โฉนดที่ดิน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีเกษตรกรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

6.เอกสารที่แสดงว่าเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )

7.แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (แบบ ทบ.1-2) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 1.กรณีไม่สามารถนำโฉนดที่ดินมาแสดงได้ 2.กรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินใดๆมาแสดงได้

8.แบบรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (แบบ ทบ.1-3) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) 1.กรณีเกษตรกรได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีสิทธิได้รับเอกสาร แต่มีแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.11) 2.กรณีเกษตรกรได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่า หรือเขตอุทยาน โดยมิใช่การครอบครองทำประโยชน์โดยการบุกรุก

9.หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน (แบบ ทบ.1-4) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีใช้ที่ดินของผู้อื่น(พร้อมแนบสำเนาโฉนดที่ดิน)

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม 0.00 บาท

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (แบบ ทบ.1-1)

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/C81E728D9D4C2F636F067F89CC14862C/1434027797/RegisFarm2013v2_1-1.pdf

แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (แบบ ทบ.1-2)

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/48BF2E9D07C6AC70EF5E26F22F29ACEF/1570047091/ทบ%201-2.pdf

แบบรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (แบบ ทบ.1-3)

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/48BF2E9D07C6AC70EF5E26F22F29ACEF/1570047188/ทบ%201-3.pdf

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน (แบบ ทบ.1-4)

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/48BF2E9D07C6AC70EF5E26F22F29ACEF/1570047214/ทบ%201-4.pdf