โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 

 เผยเเพร่: 2021-03-14  |  อ่าน: 921 ครั้ง

 

ที่อยู่โครงการ   โรงเรียนทหารการสัตว์จังหวัดนครนายก กรมการสัตว์ทหารบก 
พิกัดโครงการ (ละติจูด ลองจิจูด)    14.285937,101.182081  กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง
ที่มาของโครงการ 
    จากปัญหานาท่วมปลายปี 2554 ในหลายจังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะประชาชนและสัตว์เลี้ยงขาดที่อยู่อาศัย และอาหารในการดารงชีพ ประชาชนและสัตว์เลี้ยงต้องอพยพเข้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองทัพบกที่ได้จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนับเป็นมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ทรงมีพระกระแสรับสั่งฯ ให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และหน่วยงานของจังหวัดนครนายกที่เกี่ยวข้องจัดทาโครงการใช้พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ดำเนินการทางด้านเกษตรกรรมเพื่อประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ภายใต้ชื่อ “โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ” ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้น้อมรับพระกระแสรับสั่งฯ โดยมอบหมายให้ กรมการสัตว์ทหารบก จัดทาโครงการ โดยมีโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เพื่อใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก หมู่ที่ 1 ตาบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งดาเนินการผลิตอาหารให้กับประชาชนและสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ในการสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทหาร กาลังพลของหน่วย หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

วัตถุประสงค์โครงการ 
1)  เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2)  ใช้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
3)  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี ยงสัตว์นา และเป็นแหล่งวิทยาการ ฝึกอบรมกาลังพลของกองทัพบกให้มีความรู้ ความชานาญในสาขาวิชาประมง ให้สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้กำลังพลของกองทัพบกให้มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูป การถนอมอาหาร รวมทั้งเข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง 
4)  เพื่อให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพและมีรายได้เสริม
 

ลักษณะโครงการ  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
เชิงคุณภาพ สามารถผลิตอาหารกำลังพลได้เพียงพอ และเกษตรกร กำลังพลที่เรียนรู้สามารถนำไปพัฒนาประกอบอาชีพได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการ
1. พัฒนาการเพาะพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาตะเพียนทอง ปลาสลิด ปลาดุกนา เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
2. พัฒนาการเพาะพันธุ์อาหารธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งหัวเชื้ออาหารแก่ประชาชนทั่วไป แก่โรงผลิตสัตว์น้ำและปลาดุกอุยได้