ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์หลักข้าวและศูนย์ฯ เครือข่ายด้านประมง) จังหวัดนครนายก

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน.. [2020-07-09 ] ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. [2020-07-09 ] วาฬบรูด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า.. [2020-07-09 ] ไฟเกษตรคืออะไร.. [2020-07-09 ] การเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด.. [2020-06-17 ] ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์.. [2020-06-17 ] มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Pract.. [2020-06-17 ] เรื่องการลอกคราบของกุ้ง โดย ดร.กนกวรรณ แสนสุวรรณ.. [2020-06-17 ] ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB (Central LAB) LAB ของรัฐบาลไทย.. [2020-06-17 ] ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่า.. [2020-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์หลักข้าวและศูนย์ฯ เครือข่ายด้านประมง) จังหวัดนครนายก 

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |  อ่าน: 265 ครั้ง

 

       ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง) จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยศูนย์ฯ ตามจำนวน อำเภอของจังหวัดที่มี 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี อำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา โดยมี จำนวนศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่ ปี 2560-2562 รวมทั้งหมด 20 ศูนย์ฯ  ดังนี้

1.ในปี 2560 จำนวน 12 ศูนย์ เป็นศูนย์ด้านเกษตรผสมผสาน 7 ศูนย์ ด้านการเพาะพันธุ์ปลาดุก 1 ศูนย์  ด้านการเลี้ยงกบ 1 ศูนย์ ด้านเกษตรธรรมชาติ 1 ศูนย์ ด้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 ศูนย์ ด้านการแปรรูป 1 ศูนย์

2.ในปี 2561 จำนวน 4 ศูนย์ เป็นศูนย์ด้านการเลี้ยงปลา 3 ศูนย์ ด้านการเลี้ยงกุ้งขาว 1 ศูนย์

3.ในปี 2562 จำนวน 4 ศูนย์ เป็นศูนย์ด้านการเลี้ยงกุ้งขาวอิงธรรมชาติ 1 ศูนย์ ด้านการเลี้ยงปลา 1 ศูนย์ และด้านการแปรรูป จำนวน 1 ศูนย์
       ในศูนย์เครือข่ายด้านการประมงทั้งหมด ได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์ต้นแบบ ในปี งบประมาณ 2562 เป็นต้นแบบในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์เครือข่าย อำเภอองครักษ์ คุณธนาตย์ เหง่าหลี ศูนย์ด้านการเลี้ยงกุ้งขาวอิงธรรมชาติ

2. ศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านนา คุณศักดิ์ดา ชีวะวา ศูนย์ด้านเกษตรผสมผสาน