อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้


[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้ 

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้

 - อนุสัญญาไซเตส เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกลสูญพันธุ์

 - จระเข้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ "กรมประมง"

  ขั้นตอนการขึ้นเพาะพันธุ์ เพื่อการค้าระหว่างประเทศกับ CITES

  ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ยื่นข้อเสนอ (proposal) ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์กับ CITES พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ (สป.9) และรายละเอียดประกอบข้อเสนอ ดังนี้

- ชนิดพันธุ์ที่ดำเนินการเพาะพันธุ์

- วิธีการเพาะพันธุ์

- รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและอายุของพ่อ-แม่พันธุ์ และหลักฐานการได้มาตามกฎหมาย

- จำนวนที่มีอยู่ในครอบครองในปัจจุบัน

- ข้อมูลอัตราการตาย

- ผลผลิตแต่ละปี

- ประเภทของผลผลิตที่ส่งออก เช่น มีชีวิต หนัง หนังฟอก หรือชิ้นส่วนอื่นใด เป็นต้น

→ สถานที่ยื่นคำขอ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการกรมประมง โทรศัพทท์/โทรสาร 0 2561 2011 Email : citesdof@yahoo.com