ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |  อ่าน: 2,717 ครั้ง

 

               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) มีเนื้อที่โดยประมาณ 237 ไร่ 2 งาน    84 ตารางวา อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิจิตรประมาณ 4 กิโลเมตร ได้รับงบประมาณจากกรมประมงให้ดำเนินการจัดสร้าง   ตั้งอยู่ติดกับบึงสีไฟซึ่งมีพื้นที่น้ำในปัจจุบัน 5,390 ไร่เศษ อันจัดเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคเหนือที่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี ซึ่งทางศูนย์ฯได้ใช้น้ำจากบึงสีไฟนี้ในด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ในอดีตบึงสีไฟรับน้ำจากแม่น้ำน่านในฤดูฝนที่ไหลเข้ามาตามลำรางต่าง ๆ พันธุ์ปลาที่พบในขณะนั้นมักเป็นปลาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ปลาสวาย ปลากราย ปลาเทโพ ปลาบ้า ปลากระโห้ เป็นต้น แต่สภาพปัจจุบันบึงสีไฟมีสภาพน้ำน้อยลงเนื่องจากการสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำน่าน คือเขื่อนสิริกิติ์ จึงทำให้น้ำจากแม่น้ำน่านไม่สามารถไหลเข้าบึงสีไฟได้ ในปัจจุบันบึงสีไฟรับน้ำฝนและน้ำจากคลองชลประทาน พันธุ์ปลาที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นปลาที่ศูนย์ฯผลิตและปล่อยลงไปเป็นส่วนใหญ่

สถานที่ตั้ง       ริมบึงสีไฟ  ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

พ.ศ. 2520      ดำเนินการจัดสร้างศูนย์ฯแล้วเสร็จ ชื่อ “สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร ”

พ.ศ. 2521      สามารถปฏิบัติงานได้จริง

พ.ศ. 2546      เปลี่ยนชื่อจาก “ สถานีประมงน้ำจืดพิจิตร ” เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร”

พ.ศ. 2559     เปลี่ยนชื่อจาก  “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร” เป็น 

                    “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร”