บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร
    


นางอรุณา จั่นตอง

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวรัตน์กาญจน์ ฤดีเจริญสกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวอารีย์ ช้อนแช่ม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวมะลิวัลย์ หล้าชิต

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร 329/7 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000    ifphichit2000@hotmail.com   056611309   056612309