บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)
นายวัฒนา ริ้วทอง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร)
(นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ)
    


นายไผท รังคะภูติ

ปฏิบัติการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวรัตน์กาญจน์ ฤดีเจริญสกุล

ปฏิบัติการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวอารีย์ ช้อนแช่ม

ปฏิบัติการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวศรัญญา ยศเจริญ

ปฏิบัติงาน
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางสาวมะลิวัลย์ หล้าชิต

ปฏิบัติงาน
(เจ้าพนักงานธุรการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) 329/7 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000