บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

นายวัฒนา ริ้วทอง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร
(นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ)
    


นายไผท รังคะภูติ

ปฏิบัติการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวรัตน์กาญจน์ ฤดีเจริญสกุล

ปฏิบัติการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวอารีย์ ช้อนแช่ม

ปฏิบัติการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวศรัญญา ยศเจริญ

ปฏิบัติงาน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวมะลิวัลย์ หล้าชิต

ปฏิบัติงาน
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร 329/7 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000    ifphichit2000@hotmail.com   056611309   056612309