บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

ปลาบ้า  ขนาด 2-3 เซนติเมตร  ราคาตัวละ 25 สตางค์