เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและคำนึงถึงมิติเพศภาวะ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

[2023-03-22] สถานการณ์ผลผลิตของการประมงไทย ปี 2565 - 2568.. [2023-02-08] รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน มกรา.. [2023-01-24] สถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (ประมงพาณิชย์) เดือน.. [2022-12-20] กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะ.. [2022-12-15] เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแ.. [2022-12-06] กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนา.. [2022-11-24] กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการ.. [2022-10-27] กลุ่มสถิติการประมงเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fish.. [2022-10-04] กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อ.. [2022-10-04] กลุ่มสถิติการประมงไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (..

เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและคำนึงถึงมิติเพศภาวะ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 


                    เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนกข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและคำนึงถึงมิติเพศภาวะ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ (ประตูน้ำ) กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNPD) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการพัฒนาสถิติแบบจำแนกประเภทกลุ่มเป้าหมายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ ใช้ประโยชน์ และพัฒนาข้อมูลแบบจำแนกประเภท จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และด้านสถิติ รวมถึงเสนอแนะแนวทางกำหนดชุดข้อมูลและสถิติจำแนกประเภทเกี่ยวกับผลกระทบและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายในสังคม