กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ

[2023-03-22] สถานการณ์ผลผลิตของการประมงไทย ปี 2565 - 2568.. [2023-02-08] รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน มกรา.. [2023-01-24] สถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (ประมงพาณิชย์) เดือน.. [2022-12-20] กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะ.. [2022-12-15] เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแ.. [2022-12-06] กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนา.. [2022-11-24] กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการ.. [2022-10-27] กลุ่มสถิติการประมงเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fish.. [2022-10-04] กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อ.. [2022-10-04] กลุ่มสถิติการประมงไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (..

กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ 


                    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติทางการ เพื่อการพัฒนาประเทศ” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถิติทางการ สำคัญอย่างไร ใครใช้ประโยชน์” ซึ่งประกอบด้วย ดร.สมชัย จิตสุชน (ด้านสังคม) ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (ด้านเศรษฐกิจ) และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมสะท้อน มุมมอง จากการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการคัดเลือกสถิติทางการ (Official Statistics: OS) ที่มีความสำคัญต่อการนำเสนอสถานการณ์ของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในการจัดทำนโยบาย แผนงาน ติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยใช้แนวคิด Demand-Driven ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาบรรยาย เรื่อง “ข้อมลูสถิติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”