ศพท.ระนอง จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565


[2022-06-29] อธิบดีกรมประมง มอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำล.. [2022-06-28] ศพท.ระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง ชุมชนประมง นักเรียนและพี่น้องชาวประมง ปล่อ.. [2022-06-28] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2022-05-27] ศพท.ระนอง ร่วมกับศพช.ระนอง และผู้นำชุมชน ชาวบ้านในชุมชน และชาวประมง ร่.. [2022-05-26] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. [2022-05-20] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้.. [2022-05-12] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-05-12] ศพท.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ผ.. [2022-05-02] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2022-04-29] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

ศพท.ระนอง จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ ลานเทศบาลเมืองระนอง  จังหวัดระนอง ในหัวข้อ “ธนาคารสัตว์น้ำชุมชน” เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน ภายในซุ้มนิทรรศการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ  สร้างความสมดุลระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนผ่านหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดแสดงโมเดลธนาคารปูม้าเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงส่วนต่างๆของธนาคาร ได้แก่ ส่วนพักแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง ระบบให้อากาศ และระบบท่อในการปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าระยะซูเอี้ย อีกทั้งได้จัดแสดงลูกปูม้าขนาดต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักว่าลูกปูม้าระยะซูเอี้ยที่ปล่อยจากธนาคารปูม้าสู่ธรรมชาติจะพัฒนาเป็นลูกปูม้าขนาดต่างๆ และเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลกับผู้เข้าชมตลอดการจัดนิทรรศการ ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดระนองและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการจำนวนมาก