คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดย คุณภัทรภร จิตอนุตรโชติ


[2023-02-28] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2023-02-22] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ชุมชน.. [2023-02-22] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ชุมชนแ.. [2023-02-09] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-02-09] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-02-07] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2023-01-31] ศพท.ระนอง ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธา.. [2023-01-19] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน.. [2023-01-19] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเ.. [2022-12-28] ปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเข.. อ่านทั้งหมด 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดย คุณภัทรภร จิตอนุตรโชติ 

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (Good Aquaculture Practices: GAP) ของกรมประมงในช่วงที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาการตรวจพบสารตกค้างในสัตว์น้ํา ทั้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ได้รับการรับรอง GAP แล้วและฟาร์มที่มาขอรับการรับรองใหม่จากกรมประมง รวมทั้งกรมประมง ยังได้รับแจ้งปัญหาการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าประมงส่งออกจากประเทศผู้นําเข้า ซึ่งปัญหาดังกล่า ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค ดังนั้น กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการสืบหาสาเหตุในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับเจ้าหน้าที่ กรมประมง กรณีได้รับแจ้งการตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในสัตว์น้ําที่มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โดยอธิบดีกรมประมงได้ให้ความเห็นชอบและมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมง จํานวน 13 หน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารตกค้างตามภารกิจและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น เพื่อให้กรมประมงสามารถควบคุม กํากับดูแลและเฝ้าระวังการใช้ยาสัตว์และสารเคมีในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบหาแหล่งที่มาของสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนปฏิบัติในการรวบรวมหลักฐานและการรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รายละเอียดเพิ่มเติมตางลิ้งค์ https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20211213112332_1_file.pdf