คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดย คุณภัทรภร จิตอนุตรโชติ


[2022-05-12] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-05-12] ศพท.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ผ.. [2022-05-02] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2022-04-29] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-04-22] ศพท.ระนองขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร.. [2022-04-07] ศพท.ระนอง จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง.. [2022-04-04] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-04-04] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-02-10] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินสุขอนามัยเรือประมงในจังหวัดร.. [2022-02-07] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำจาก.. อ่านทั้งหมด 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดย คุณภัทรภร จิตอนุตรโชติ 

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (Good Aquaculture Practices: GAP) ของกรมประมงในช่วงที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาการตรวจพบสารตกค้างในสัตว์น้ํา ทั้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ได้รับการรับรอง GAP แล้วและฟาร์มที่มาขอรับการรับรองใหม่จากกรมประมง รวมทั้งกรมประมง ยังได้รับแจ้งปัญหาการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าประมงส่งออกจากประเทศผู้นําเข้า ซึ่งปัญหาดังกล่า ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค ดังนั้น กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการสืบหาสาเหตุในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับเจ้าหน้าที่ กรมประมง กรณีได้รับแจ้งการตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในสัตว์น้ําที่มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โดยอธิบดีกรมประมงได้ให้ความเห็นชอบและมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมง จํานวน 13 หน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารตกค้างตามภารกิจและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น เพื่อให้กรมประมงสามารถควบคุม กํากับดูแลและเฝ้าระวังการใช้ยาสัตว์และสารเคมีในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบหาแหล่งที่มาของสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนปฏิบัติในการรวบรวมหลักฐานและการรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รายละเอียดเพิ่มเติมตางลิ้งค์ https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20211213112332_1_file.pdf