มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563


มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


มื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมงได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 

จากการมาติดตามการปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่พื้นที่ห้วยบีคลี่ จ. กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ปลาเค้าดำ พบประเด็นที่เป็นข้อสังเกต ดังนี้

      1. มาตรการควบคุม ฯ ตามกฎหมายจะสิ้นสุด วันที่ 30 สิงหาคม 63 นี้

      2. ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ยังน้อยอยู่ ปลาที่ขึ้นวางไข่ ยังเป็นกลุ่มปลาเกล็ด ปลาเค้าจะขึ้นวางไข่ เมื่อฝนชุกมากกว่านี้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ และชาวประมง พื้นที่นี้ฝนจะชุกหลังจากวันแม่ ไปแล้ว จนถึง กันยายน

          3. ถ้าปริมาณฝนเป็นไปตามข้อ ที่ 2 เป็นเวลาที่สิ้นสุดตามมาตรการ และเมื่อปลาเค้าดำขึ้นวางไข่จะไม่มีมาตรการคุ้มครองการจับปลาเค้าดำได้ ซึ่งกลุ่มผู้จับปลาเค้าดำ จะจ้องที่จะเข้าทำการประมง เพราะเป็นปลาที่รสชาติดี และราคาแพง