ตรวจร่วมบูรณาการ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส โดยนายศุภกิจ บุญนวล ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ออกปฏิบัติงานกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย โดยใช้เรือตรวจประมงทะเล 221 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานประมงจังหวัดนราธวาส

2. ด่านตรวจประมงนราธิวาส

3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส

 4. สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

5. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นราธิวาส

6. กรมพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

8. สถานีตำรวจน้ำ 3 กองบัญชาการตำรวจน้ำ 

รวมบุคคลากร 10 นาย ได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 2 ลำ ดังนี้ 1. เรือ พ.ขจรมหาลาภ 1 หมายเลขทะเบียนเรือ 199400743 เครื่องมืออวนลากคู่

(เรือปลา) และ 2. เรือ ธาราธิป 9 หมายเลขทะเบียนเรือ  229405601 เครื่องมืออวนลากคู่ (เรือหู)

ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการตรวจเอกสารประจำเรือ หนังสือบุคคลประจำเรือ เครื่องมือประมง ถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด