การจัดฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) 2565


การจัดฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) เป็นผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าที่ตามพระราชกำหนดการประมงนี้ ภายใต้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และบัตรประจำตัวผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ให้มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเป็นตัวแทนเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการประมงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้แก่สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงในพื้นที่และแจ้งข่าวการทำการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจากการดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) และได้แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 407 ราย ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 303 ราย ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 ราย ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 263 ราย และปีงบประมาณ 2564 จำนวน 224 ราย รวมมีผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,247 ราย

 จากการดำเนินการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่(ชปพ.ประมง) ที่ผ่านมากองตรวจการประมงจึงได้จัดทำโครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมายในท้องถิ่น