บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
นางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    

Copyright © 2016-2019 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

 50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900