ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565


[2022-08-30] ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่พบผู้นำท้องถิ่น.. [2022-08-17] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-07-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-06-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง เรื่อง ห้า.. [2022-06-28] ออกตรวจปราปราม เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรื.. [2022-06-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม ช่วงฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข.. [2022-06-11] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-05-27] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


        ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 นปจ.เขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัด ศปจ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส3 พร้อมด้วยนายนพดล ศรีดำขลิบ ช่างเครื่องยนต์ ช 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ห้ามเครื่องมือประมงทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง และทำความเข้าใจ การงดจับสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และอนุบาลตัวอ่อน ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาต (ฤดูน้ำแดง)ในช่วง 1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม 2565 แก่ชาวประมง ประชาชนทั่วไป และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครนายก