บทความหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)

                     วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจเจ้าพญา 11 รวมทั้งสิน 5 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง ม.2 ต.บางไผ่ ,ม.5 ต.บางพระ อ.เมือง และ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

                          ผลการปฏิบัติงาน ได้ตรวจพบเครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 12 ปาก พร้อมปลาเบญจพรรณ (สภาพเน่าเสีย) จำนวนประมาณ 7 กก. ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง ม.2 ต.บางไผ่ และตรวจพบเครื่องมือโพงพาง ทำการประมงโดยไม่รับอนุญาต จำนวน 4 ปาก พร้อมปลาเบญจพรรณ (สภาพเน่าเสีย) จำนวนประมาณ 5 กก. ในพื้นที่ ม.5 ต.บางพระ อ.เมือง และพื้นที่ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เครื่องมือโพงพาง จำนวน  2  ปาก  ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ดำเนินการตรวจยึดเครื่องมือทำการประมง ส่งพนักงานสอบสวน

     วันที่  14  กรกฎาคม  2564  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)  สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม  กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่  จำนวน  5  นาย  ได้ดำเนินการต้อนรับนายมีศักดิ์  ภักดีคง  อธิบดีกรมประมง  พร้อมคณะมาทำภารกิจ โครงการการเลี้ยงปลาในนาข้าว แปลงนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ของสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  และเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ  ณ  บ่อโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ต.พรมณี อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก

       วันที่  11  กรกฎาคม  2564  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม  กันทะเขียว  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่  จำนวน  3  นาย  ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำหนองแขนนาง  ต.วังดาล  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สัตว์น้ำจืด จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปราจีนบุรี และประชาสัมพันธ์ ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน  “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 โดยมีผู้นำท้องถิ่น ชาวประมง และชาวบ้านร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 8 นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ในช่วง “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ตรวจพบมีการใช้เครื่องมือ โพงพาง จำนวน 3 ปาก ทำการประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ตรวจยืดของกลางโพงพาง จำนวน 3 ปาก ส่งพนักงานสอบสวน จำนวน 2 คดี ดังนี้

คดีที่ 1 พื้นที่ ม.3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โพงพาง  จำนวน  1  ปาก

คดีที่ 2 พื้นที่ ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  โพงพาง  จำนวน  2  ปาก

     วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 นาย ร่วมกับนายสุทธวุฒิ แก่นทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมง สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ในพื้นที่แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองระบม ม.8 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ได้ตรวจพบตรวจยึดเครื่องมือแห มีความยาวลึกเกิน ๖ ศอก (๓ เมตร) (แหสวรรค์) จำนวน 4 ปาก ทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต  ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยืด ส่งพนักงานสอบสวน

     วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 นาย ร่วมกับนายสุทธวุฒิ แก่นทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมง สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ในพื้นที่แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองระบม ม.8 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ได้ตรวจพบตรวจยึดเครื่องมือแห มีความยาวลึกเกิน ๖ ศอก (๓ เมตร) (แหสวรรค์) จำนวน 4 ปาก ทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต  ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยืด ส่งพนักงานสอบสวน

                วันที่ 16 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ได้รับแจ้งข่าวจากสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก มีการทำการประมงในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ในพื้นที่แหล่งน้ำจืดสาธารณะ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จึงมอบหมายให้นายไพสันต์ แพงสร นายท้ายเรือ ส 3 ,นายนพดล ศรีดำขลิบ ช่างยนต์ ช 4 และนายทศพร สุขสำราญ นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก นางสาวรัชนีย์บูลย์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวบุญเสริม ศุภมิตร ประมงอำเภอองครักษ์ รวมทั้งสินจำนวน 5 นาย ร่วมออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ในพื้นที่บริเวณแม่น้ำนครนายก ประตูน้ำเสาวภา ม.1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ได้ตรวจพบเครื่องมือข่ายลอย จำนวน 5 ผืน และลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน 1 ปาก ทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต  ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ดำเนินการตรวจยึด ส่งพนักงานสอบสวน

                  วันที่  9  มิถุนายน  2564  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา   โดยนายนิยม  กันทะเขียว  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่  จำนวน  3  นาย  ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ..ในพื้นที่หนองแขนนาง  ต.วังดาล  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี และประชาสัมพันธ์ ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน  “ฤดูน้ำแดง”

        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยยานพาหนะเรือโบ๊ต ที่ใช้ประจำหน่วยฯ  ได้เกิดการชำรุดท้ายเรือแตก ไม่สามารถนำออกปฏิบัติงานออกตรวจปราบปรามได้ นั้น

        บัดนี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) ได้รับมอบหมายจากนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ให้ดำเนินการซ่อมแซมยานพาหนะเรือโบ๊ต เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำออกปฏิบัติงาน

        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยยานพาหนะเรือโบ๊ต ที่ใช้ประจำหน่วยฯ  ได้เกิดการชำรุดท้ายเรือแตก ไม่สามารถนำออกปฏิบัติงานออกตรวจปราบปรามได้ นั้น

        บัดนี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) ได้รับมอบหมายจากนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ให้ดำเนินการซ่อมแซมยานพาหนะเรือโบ๊ต เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำออกปฏิบัติงาน

         วันที่ 3 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ในพื้นที่แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ม.2 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ตรวจพบเครื่องมือข่ายลอย จำนวน 2 ผืน,เบ็ดราว จำนวนประมาณ 200 ตัว ทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ดำเนินการตรวจยึด ส่งพนักงานสอบสวน สภ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา

        วันที่  3 มิถุนายน  2564  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)  สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  43  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  จำนวน  440,000 ตัว  ณ แม่น้ำนครนายก  วัดอุดมธานีพระอารามหลวง ต.นครนายก  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก 

           ในวันที่  27 พฤษภาคม  2564 นายนิยม กันทะเขียว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง และประชาสัมพันธ์ “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง ม.3  ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ได้ตรวจพบมีการใช้เครื่องมือ โพงพาง  จำนวน 2 ปาก ทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต   ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยืดของกลางโพงพาง จำนวน  2  ปาก ส่งพนักงานสอบสวน

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายนิยม กันทะเขียว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 จำนวน 6 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด และได้ประชาสัมพันธ์ “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน กับชาวประมง และผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำ ในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสียัด อ.ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น นายประพล อิสโร ผู้นวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ในสังกัดศูนย์ฯ ในเรื่องการปฏิบัติงานในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณ รวมถึงการใช้และซ่อมแซมยานพาหนะ ของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)

 Spot ฤดูน้ำแดง ประจำปี 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) 

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ช่วง “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 ได้มอบเอกสาร และ แผ่นCD Spot “ฤดูน้ำแดง” ให้แก่ผู้นำชุมชน พร้อมกระจายข่าววิทยุชุมชน ในพื้นที่ ม. 1 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายธนกิจ ไพรวงศ์ , ม. 2 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปัณณัฐ กาสิก , ม.4 อบต. ชื่อนางสมปอง เสนา และ ม. 6 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุวรรณ์ พูลทอง ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส 3 พร้อมนายนพดล ศรีดำขลิบ ช่างยนต์ ช 4 และนายทศพร สุขสำราญ นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ช่วง “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

  กรมประมงออกประกาศกำหนด "ฤดูน้ำแดง" 2564 - 2565 

      คุ้มครรองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน

      ครอบคลุมพื้นที่  77  จังหวัดทั่วประเทศ

       เครื่องมือทำการประมง "ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้หรือมีไว้ครอบครอง เพื่อทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฏหมายทุกกรณี

                                                                                                      ประกาศกรมประมง

                                        เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง

                                              และเงื่อนไขในการท้าการประมง พ.ศ. 2564

                  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงเห็นสมควรก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง ให้สอดคล้องกับข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้้าจืด ข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ปริมาณน้้าท่า และข้อมูล ด้านการประมงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้้า และระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน อุตรดิตถ์ ตาก ก้าแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

               ข้อ 2 ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล้าภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี สระบุรี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

              ข้อ 3 ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ข้อ 4 ความในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มิให้ใช้บังคับกับกรณีการท้าการประมง โดยใช้เครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง ดังต่อไปนี้

                       (1) การท้าการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ท้าการประมงโดยวิธีการกระชาก หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

                       (2) การท้าการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน ๒ เมตร และไม่ท้าการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

                       (3) การท้าการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม

                       (4) การท้าการประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน

                       (5) การท้าการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

            ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การท้าการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย ทดลองทางวิชาการ หรือในพื้นที่โครงการที่ด้าเนินการโดยทางราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

           ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

                                                                                                       มีศักดิ์ ภักดีคง

                                                                                                      อธิบดีกรมประมง

ที่มาข้อมูล : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/095/T_0099.PDF

         ในวันที่ 21 - 24 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้นายไพสันต์ แพงศร ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ จ.นครนายก, จ.ปราจีนบุรี และจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมได้ประชาสัมพันธ์กับชาวประมงเกี่ยวมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และปัญหาต่าง ๆ ในการทำการประมง โดยชาวประมงได้กล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนได้ตกลงมาเป็นช่วงแรกๆ ทำให้สภาพน้ำในพื้นที่สาธารณะเริ่มมีกลิ่น เนื่องจากน้ำเพิ่มขึ้นจึงทำให้หญ้าเน่าเสีย จึงมีการทำการประมงลดน้อยลง 

      ในวันที่  11 มกราคม 2564 นายชูศักดิ์  เณรเลียบ  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้นายไพสันต์  แพงศร ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 ร่วมกับนางสาวรัชนีบูลย์  ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  รวมเจ้าหน้าที่ทั้งสิน 7  นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่คลองพรหมณี ม. 12  ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ได้ตรวจพบมีการใช้เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ทำการประมงกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำในที่  สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต  ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยืดของกลาง ลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน 3 ปาก ยาวประมาณ  30 เมตร พร้อมปลาเบญจพรรณ ประมาณ 3 กก. (สภาพเน่าเสีย) ส่งพนักงานสอบสวน

     ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงนางพญา 11 เจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผลการดำเนินงาน ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง และได้ประชาสัมพันธ์กับชาวประมงในพื้นที่ ชาวประมงได้แจ้งว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในแม่น้ำบาง ปะกง มีสภาพเค็มมาก ทำให้ไม่สามารถทำการประมงได้เท่าที่ควร

     ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงนางพญา 11 เจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผลการดำเนินงาน ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง และได้ประชาสัมพันธ์กับชาวประมงในพื้นที่ ชาวประมงได้แจ้งว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในแม่น้ำบาง ปะกง มีสภาพเค็มมาก ทำให้ไม่สามารถทำการประมงได้เท่าที่ควร

     ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงนางพญา 11 เจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผลการดำเนินงาน ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง และได้ประชาสัมพันธ์กับชาวประมงในพื้นที่ ชาวประมงได้แจ้งว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในแม่น้ำบาง ปะกง มีสภาพเค็มมาก ทำให้ไม่สามารถทำการประมงได้เท่าที่ควร

   ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงนางพญา 11 เจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ในพื้นที่คลองสอง ม. 8 , ม.9 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และพื้นที่ลำรางชลประทาน อ.ปากพลี จ.นครนายก ตามที่ได้ร้องเรียน ผลการดำเนินงาน ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง และได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำการประมง ให้กับชาวประมงในพื้นที่

   ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงนางพญา 11 เจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ในพื้นที่คลองสอง ม. 8 , ม.9 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และพื้นที่ลำรางชลประทาน อ.ปากพลี จ.นครนายก ตามที่ได้ร้องเรียน ผลการดำเนินงาน ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง และได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำการประมง ให้กับชาวประมงในพื้นที่

   ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงนางพญา 11 เจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ในพื้นที่คลองสอง ม. 8 , ม.9 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และพื้นที่ลำรางชลประทาน อ.ปากพลี จ.นครนายก ตามที่ได้ร้องเรียน ผลการดำเนินงาน ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง และได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำการประมง ให้กับชาวประมงในพื้นที่

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • กรมประมง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชพลเรือน จำนวน 30 อัตรา.. (935)  ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง.. (420) กิจกรรมควบคุม ออกปฎิบัติงานตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (401) ประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (387) คนสำราญ งานสำเร็จ (ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ).. (386) ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบทุ่นแนวเขตที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ ที่จุดบริเวณแนวสันเขื่อนระยะทาง 4,000 เมตร .. (380) กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และงานบูรณาการ.. (379) ร่วมพัฒนา โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ และร่วมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนนายร้อย.. (356) กิจกรรมควบคุม ร่วมกับประมงจังหวัดปราจีนบุรี ออกปฎิบัติงานตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เล.. (343) กิจกรรมควบคุม ปฏิบัติงานตามที่มีการแจ้งร้องเรียน ลงในสื่่อพิมพ์ "หนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ นครนายก" (Facebook) บริเวณหน้าวัดโบสถ์การ้อง ต.ท่าช้าง อ.เมื.. (343) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (338) กิจกรรมควบคุม ผลการออกปฎิบัติงานตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. (330) คนสำราญ งานสำเร็จ (ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก).. (330) ประชาสัมพันธ์ VDO คลิบฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (319) ประชาสัมพันธ์.. (317) กิจกรรมควบคุม ผลการออกปฎิบัติงานตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่แม่น.. (303) คนสำราญ งานสำเร็จ.. (294) กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. (290) กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง.. (287) กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง.. (287)