[2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-07] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-04-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-12] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-02-10] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-01-20] กิจกรรมเสริมสร้าฯ : ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-12-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่า.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ เครื่องมือทำการประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


       เครื่องมือทำการประมง "ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้หรือมีไว้ครอบครอง เพื่อทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฏหมายทุกกรณี