ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2564

กิจกรรมเสริมสร้างฯ ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2021-06-11 ] ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมเรือโบ๊ต ส่วนท้ายเรือแตก.. [2021-06-09 ] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-06-04 ] เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา.. [2021-06-04 ] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่.. [2021-05-28 ] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่.. [2021-05-28 ] กิจกรรมควบคุม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรี.. [2021-05-25 ] ประชาสัมพันธ์ Spot ฤดูน้ำแดง ประจำปี 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง.. [2021-05-21 ] ประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล.. [2021-05-20 ] ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนค.. [2021-05-19 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-05-19  |  อ่าน: 147 ครั้ง

 

                                                                                                      ประกาศกรมประมง

                                        เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง

                                              และเงื่อนไขในการท้าการประมง พ.ศ. 2564

                  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงเห็นสมควรก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง ให้สอดคล้องกับข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้้าจืด ข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ปริมาณน้้าท่า และข้อมูล ด้านการประมงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้้า และระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน อุตรดิตถ์ ตาก ก้าแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

               ข้อ 2 ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล้าภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี สระบุรี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

              ข้อ 3 ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ข้อ 4 ความในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มิให้ใช้บังคับกับกรณีการท้าการประมง โดยใช้เครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง ดังต่อไปนี้

                       (1) การท้าการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ท้าการประมงโดยวิธีการกระชาก หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

                       (2) การท้าการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน ๒ เมตร และไม่ท้าการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

                       (3) การท้าการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม

                       (4) การท้าการประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน

                       (5) การท้าการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

            ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การท้าการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย ทดลองทางวิชาการ หรือในพื้นที่โครงการที่ด้าเนินการโดยทางราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

           ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

                                                                                                       มีศักดิ์ ภักดีคง

                                                                                                      อธิบดีกรมประมง

ที่มาข้อมูล : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/095/T_0099.PDF