ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566


[2023-02-22] ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2566.. [2023-01-11] ประชุมครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขต ทะเลชายฝั.. [2023-01-11] เครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่.. [2023-01-09] เข้าร่วมประชุมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน.. [2023-01-09] ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปีของหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้น.. [2023-01-09] เข้าร่วมบรรจุและส่งมอบปลากระตักแห้งพระราชทาน.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566 


วันที่ 1 - 4 ม.ค.66 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) โดย นายนุรัตน์ ขาวสอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) ได้มอบหมายให้ นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ นำเรือตรวจประมง ย 09 พร้อมรถยนต์ราชการ ออกปฏิบัติงาน ชุดเฉพาะกิจทางทะเล ตามหนังสือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ที่ กษ.0224.พ/ว.697 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการ ห้วงเดือนธันวาคม 2565 ถึง มกราคม 2566 ต่อเนื่องหลายวัน ทั้งนี้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ออกปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจทางทะเล ในการเฝ้าระวัง ดูแลช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะทางทะเล เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล พื้นที่อ่าวแม่รำพึง อ่าวเทียน และตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผลการปฏิบัติงาน ในช่วงดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย