ช่วยเหลือชาวประมง 


 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๕ น. นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร  โดยนายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม ๓ นาย ได้รับแจ้งจากชาวประมงว่ามีเรือประมงพื้นบ้านชื่อเรือ น.กรองทอง ทะเบียนเรือ ๖๓๓๑๑๒๙๔๗  มี นายปรีชา สุขชนะ เป็นเจ้าของเรือ เกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง สตาร์ทไม่ติด และไม่มีเรือประมงบริเวณใกล้เคียง จอดทิ้งสมอบริเวณ บริเวณพิกัด แลตติจูด ๑๑ องศา ๐๔ ลิปดา ๘๔๔ ฟิลิปดาเหนือ   ลองติจูด ๙๙ องศา ๓๑ ลิปดา ๒๖๘ ฟิลิปดาตะวันออก เจ้าหน้าที่ได้นำเรือตรวจประมง ย ๐๙ ออกปฏิบัติงานค้นหาตามพิกัดดังกล่าวและทำการช่วยเหลือชาวประมง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย