โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 


วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร  กองตรวจการประมง  กรมประมง โดยนายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่         รวม ๕ นาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการ บริเวณกลุ่มเกษตรกรทำการประมงบ้านบางเบิด หมู่ที่ ๕ บ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการ กลุ่มประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์พงศ์ประศาสน์ หมู่ ๓ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเวลา ๑๗.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการ ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ บ้านชายทะเล ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ