โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง


[2022-10-05] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด.. [2022-09-26] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานแ.. [2022-09-23] ร่วมประชุมครั้งที่ 2/2565 ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเ.. [2022-09-23] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานแ.. [2022-09-23] เข้าร่วมประชุมเครือข่ายชาวประมงประจำเดือนกันยายน 2565 และร่วมกันจัดกิจ.. [2022-09-23] ติดตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง.. [2022-09-15] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานแล.. [2022-08-30] โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด.. [2022-08-30] โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด.. [2022-08-22] โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด.. อ่านทั้งหมด 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 


วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร  กองตรวจการประมง  กรมประมง โดยนายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 เวลา 10.00 น.เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการ บริเวณกลุ่มเกษตรกรทำการประมงบ้านบางเบิด หมู่ที่ 5 บ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 13.30 น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการ กลุ่มประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์พงศ์ประศาสน์ หมู่ 3   ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเวลา 17.00 น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการ ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ