กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง


กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


กืจกรรมจัดระเบียบการทำประมง