รายชื่่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการในสังกัดกรมประมง


รายชื่่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการในสังกัดกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง