ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานผ่านvideo conferance


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานผ่านvideo conferance 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกโดย กบค. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยงานบริหาร) ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง