คณะกรรมการฟื้นและพัฒนาศักยภายการประมงไทย ครั้ง ๘/๒๕๖๓

คณะกรรมการฟื้นและพัฒนาศักยภายการประมงไทย ครั้ง ๘/๒๕๖๓ 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 367 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารจัดการการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนับสนุนการประชุม  VDO Conferenceโดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิชาญ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีการจัดหางาน อธิบดีกรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วงงงานที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมประชุมเรื่อง คณะกรรมการฟื้นและพัฒนาศักยภายการประมงไทย ครั้ง ๘/๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพะยูน