การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries

การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 411 ครั้ง

 

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ

 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนหลักของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทนระหว่างประเทศในการประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGFi Meeting) ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ โดยประเทศเจ้าภาพที่ดำเนินการจัดประชุมและเป็นประธานการประชุมฯในครั้งนี้ คือ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ การประชุม ASWGFi เป็นการประชุมระดับนโยบายของหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการบริหารจัดการประมงของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อหารือแผนงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้นโยบายประมงของภูมิภาค ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกรับผิดชอบ รวมถึงการผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบงานอาเซียน และการหารือสามเอกสาร คือ 1) cooperation framework 2)TOR และ 3)ROP เพื่อประกอบการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนสำหรับการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย และรับทราบความก้าวหน้าผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายประมงอาเซียน โดยผลการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าอาวุโสสมัยพิเศษด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียนในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไป