การประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก SIOFA

การประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก SIOFA  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 423 ครั้ง

 

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก SIOFA ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับทางเลขาธิการความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA) เพื่อพิจารณาในประเด็นหลัก อาทิ กำหนดบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นประธาน การประชุมและวิธีการจัดประชุมสมัยสามัญ (CC และ MOP) ประจำปี ๒๕๖๓ การจัดประชุมและวิธีการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ (SC) ประจำปี ๒๕๖๓