[2022-08-17] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ.. [2022-06-02] มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม..The Story of Native Ornamental Fish in T.. [2022-05-30] สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. [2022-05-25] พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen.. [2022-05-10] พระราชพิธีฉัตรมงคล.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-04-29] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ.. [2022-03-29] 2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ.. [2022-02-18] ประชุมvideo conference.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก SIOFA  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก SIOFA ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับทางเลขาธิการความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA) เพื่อพิจารณาในประเด็นหลัก อาทิ กำหนดบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นประธาน การประชุมและวิธีการจัดประชุมสมัยสามัญ (CC และ MOP) ประจำปี ๒๕๖๓ การจัดประชุมและวิธีการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ (SC) ประจำปี ๒๕๖๓