ประชุม (ร่าง)ประกาศกรมประมง

ประชุม (ร่าง)ประกาศกรมประมง  

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 355 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓   เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมี นายถาวร จิระโสภณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกประกาศกรมประมง กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเลภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยระบบ video conference ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกประกาศกรมประมง รวมถึง (ร่าง)ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ฯ ที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงหอยทะเลซึ่งเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้มีคุณภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ต่อไป  ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง