ประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 452 ครั้ง

 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference โดยพิจารณาถึง การดำเนินการติดตามเรือประมงพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตทำการประมงเดิมแต่ไม่มาขอใบอนุญาตฯ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๓ ลำ, การนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน, ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะอนุกรรมการ MMPA เสนอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และการดำเนินการกรณีสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงต่อนายกรัฐมนตรี