การแก้ไขผลกระทบราคากุ้งก้ามกรามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

การแก้ไขผลกระทบราคากุ้งก้ามกรามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 557 ครั้ง

 

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและบริหารความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขผลกระทบราคากุ้งก้ามกรามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ พร้อมพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร และการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้ ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างทั่วถึง