การแก้ไขผลกระทบราคากุ้งก้ามกรามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)


[2023-05-02] วันฉัตรมงคล ๒๕๖๖.. [2022-10-12] พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. [2022-09-29] งานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-08-17] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ.. [2022-05-25] พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen.. [2022-05-10] พระราชพิธีฉัตรมงคล.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-04-29] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ.. [2022-03-29] 2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ.. [2022-02-18] ประชุมvideo conference.. อ่านทั้งหมด 

การแก้ไขผลกระทบราคากุ้งก้ามกรามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและบริหารความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขผลกระทบราคากุ้งก้ามกรามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ พร้อมพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร และการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้ ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างทั่วถึง