สนับสนุนการประชุมเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

สนับสนุนการประชุมเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 566 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ กลุ่มคปท. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุมโดยมี  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ในการจัดเตรียมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการด้านการประมง และผู้ทำการประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่าระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19