สนับสนุน ประชุมทางไกล 


วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนับสนุนการประชุมทางไกล เรื่อง โครงการอนุรักษ์ปูม้า ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล