[2022-10-12] พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. [2022-09-29] งานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-08-17] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ.. [2022-05-25] พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen.. [2022-05-10] พระราชพิธีฉัตรมงคล.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-04-29] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ.. [2022-03-29] 2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ.. [2022-02-18] ประชุมvideo conference.. [2022-01-27] ประชุมIUU กับ กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมvideo conference 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุวิมล สี่หิรัญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและสรุปผลงานของกรมประมงที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2564, หารือพิจารณาโครงการ/ผลงานที่หน่วยงานเสนอสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด, การกำหนดระยะเวลาในการส่งใบสมัครทางระบบออนไลน์ และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ