ประชุมIUU กับ กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประชุมIUU กับ กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference  กรมประมงเข้าร่วมประชุมกลุ่มสหภาพยุโรป โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณท่านอธิบดีกรมประมง กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมFMC ชั้น ๑ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง