ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่1/2565


ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่1/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน Video conference โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง  และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ อาคารNIFI กรมประมง