กบค ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference เรื่องประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง   ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง