กมป 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 229 ครั้ง

 

วันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้ กมป. ประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีประธานการประชุมฯ : รองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง