กพส 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 287 ครั้ง

 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference  กพส. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขโรคอุบัติใหม่ในกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ ๑ โดยมีท่านรองอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น ๕ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง