วิสัยทัศน์- พันธกิจ กรมประมง 


วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน"

พันธกิจ
1.พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน
2.เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
3.บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
4.พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
5.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร