บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี
นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี
    


นางจารุกร มีพร้อม

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายปริณ อัตตะสาระ

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางพรศิล ทองเลิศ

ข้าราชการ
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


นายสันติ เรืองฉ่าง

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายบุญสม สุทธิประภา

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายมนตรี อาปามะเก

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นายสรายุทธ์ บัวอ่อน

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางสาวยุพิน ภูมี

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
    


นางสาวอัญชลี มานะทำ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายประเสริฐพร มัธยม

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายธีระ โพธิ์ศรีเมือง

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายวิบูลย์ คุ้มมา

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายจักรพงศ์ ทักษ์คีรี

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายชรัม มีพร้อม

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายกัมปนาท ใจสาหัส

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายบุญเลิศ บุญชิต

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางสาวบุญรวม ภูมี

จ้างเหมาบริการฯ
(งานทำความสะอาด)
    
นางสาวมธุริน สังข์ทอง

จ้างเหมาบริการฯ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com