ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ 


Prachin Buri Inland Aquaculture Research and Development Center

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืดปราจีนบุรี